Häftigt…real time satellitbilder över jorden

Se satellitbilder över jorden.  Du kan välja att ange longitud och latitud, eller välja från en lista av länder och städer.

Mera… View Above Earth 

Vapen karusellen

2010-10-29

Så länge ledande politiker och vapenföretag tillsammans utformar försvars- och säkerhetspolitiken är chanserna små att minska vapenexporten. Därför är det en självklarhet för fredsrörelsen att få ett slut på denna relation, skriver Anna Ek, ordförande Svenska Freds. 

USA:s president Eisenhower varnade redan 1961 för det militärindustriella komplexet. De nära banden mellan försvarsmakt, regering och vapenindustri var ett hot mot samhället. Det är de fortfarande. Även i Sverige finns ett militärindustriellt komplex med lukrativa vapenaffärer i sikte.
Den främste vapenlobbyisten är utan tvivel Göran Persson (S). I ett seminarium på temat ”Varför behöver Sverige en försvarsindustri?” motiverade Persson själv varför: ”Det finns ingen i den här lokalen som mer frekvent företrätt den industri som är samlad här i dag än vad jag har gjort. Under mer än tio års tid fanns det ständigt på mitt bord. ”
Göran Persson har efter statsministertiden fortsatt på PR-byrån JKL och lobbat för vapenföretaget BAE Systems Hägglunds. Perssons tjänster har värderats högt. Hägglunds har betalat 1,8 miljoner kronor årligen till JKL.
Så länge ledande politiker och vapenföretag tillsammans utformar försvars- och säkerhetspolitiken är chanserna att minska vapenexporten små. Därför är det en självklarhet för fredsrörelsen att få ett slut på denna relation. Men det borde även vara viktigt för dem som vill att säkerhetspolitiska behov ska styra försvarspolitiken i stället för vapenindustrins kommersiella intressen.

I vår rapport Så snurrar
vapenkarusellen konstaterar vi att det i Sverige finns en stark vapenlobby som manipulerar de gängse beslutsvägarna för att gagna sina egna ekonomiska intressen. Att skattepengar kastas bort på onödiga vapenprojekt är inte bara ett gigantiskt miljardslöseri utan också ett demokratiproblem.
Svenska staten tillhandahåller politiskt och ekonomiskt stöd till krigsmaterielföretagen. Regelverket för vapenexport anpassas så att det passar industrin, exportkrediter utfärdas, ministrar och kungafamiljen stödjer industrin vid besök hos potentiella kunder utomlands, försvarsmakten assisterar vid demonstrationer av vapensystem på plats och nu senast inrättandet av den så kallade Försvarsexportmyndigheten.
Lobbyism är inte per automatik av ondo. Det kan fördjupa och stärka beslutsunderlag för politiker, informera allmänheten och föra samhället framåt. Men när resursstarka opinionsbildare ges oproportionerligt utrymme är det en fara för demokratin. I fallet med vapenlobbyism är det dessutom en fara för freden. Exempelvis motsvarar Saabs marknadsföringsbudget det sammanlagda statliga stödet till alla svenska fredsorganisationer – i hundra år.
Vapenindustrin är ett uppenbart särintresse med resursstarka organ bakom sig som slåss om åtskilliga miljarder, antingen i form av exportintäkter, statligt exportstöd eller del av det svenska försvarets materielanslag.
Sverige måste sätta stopp för denna vapenkarusell där ledande företrädare går mellan politik och näringsliv med en egen dold agenda.

Öppenheten måste ökas väsentligt så att den lobbyism som sker i riksdag och hos myndigheter dokumenteras offentligt. Bidrag till politiska partier och valkampanjer måste redovisas. Det måste införas regler så att politiker eller tjänstemän inte har personliga bindningar till vapenindustrin, till exempel genom aktieinnehav eller förtroendeuppdrag inom industrin. Och Sverige måste ta efter andra länder och införa ett karenssystem som förhindrar att man fritt kan vandra mellan politik och vapenindustri och därigenom lättare kan underminera demokratiska beslutsvägar till förmån för kommersiella intressen.

Anna Ek
Ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Läs mer om vad President Eisenhower hade observerat… Project Censored

Designmetodik för interaktion mellan människa och dator

Där teknik och människa möts

Forskningen vid DSV handlar om design och utveckling av informationssystem för att skapa fungerande lösningar för existerande och framtida problem. Det innefattar bl a metoder för att analysera komplexa system, interaktion mellan människor och datorer samt säkerhetstänkande.

Vi tillämpar vår forskning på verkliga och viktiga problem. Det kan handla om katastrofhantering i stor skala, men också om stöd för effektiv möteshantering eller livslångt lärande. Vi konstruerar också verktyg som är anpassade till människans språk, bl.a. för att man lätt ska kunna hitta och sammanfatta information på Internet.

Som forskare är vi också intresserade av människors liv, arbete, lärande och fritid. Vi vill förstå och påverka hur tekniken griper in i och förändrar vår vardag. Det handlar självklart om tillämpningar av informationsteknik i det professionella livet, men också om det mobila livet, om lek och spel, om människors hälsa och olika användargrupper, såsom t.ex. barn och datorspelare.

Vi studerar metoder för att hantera komplexa problem, från algoritmer för att analysera stora datamängder till designmetodik för interaktionen mellan människa och maskin. Vårt arbete genomsyras av en helhetssyn och ett systemtänkande för hur tillämpningarna av vår kunskap ska användas ute i människors yrkes- och fritidsliv. Vi vill att all forskning ska omsättas i realistiska tillämpningar som kan prövas i de komplexa, verkliga situationer de är ämnade för.

Forskningen vid DSV är ofta ämnesöverskridande och genuint tvärvetenskaplig genom att perspektiv och metoder från andra ämnen införlivas, såsom psykologi, lingvistik, filosofi, statistik och matematik. Forskningen bidrar också till dessa ämnen genom metoder och tekniker för att söka ny kunskap

Designmetodik för interaktion mellan människa och dator

Let’s see Carmen, om jag kan besvara din fråga…!? Inledningsvis kan jag berätta att full tankefrihet och privatliv inte längre existerar för många medborgare i Sverige och world wide!!! Den svenska statsmakten bedriver verksamheter för organiserade identitetsstölder för att därefter implementera medborgarna i teknologisk människohandel och i slaveri genom de sociala ingenjörskonsterna…i klarspråk utgör våra personuppgifter ett politiskt maktinstrument, då de hamnar på de matematiska arkitekternas skrivbord och därefter programmeras i Artificiella Intelligenser med potential att kontrollera, manipulera, attackera och handikappa en individs biologiska processer…efter uppdragsgivarens behov. Science-fiction? NEJ!!! Däremot en statshemlighet.

There is a creepy thing about leaders…ursäkta, jag menade leather

Professor Daniel Solove, George Washington University Law School, uttalar sig i ämnet, och länken finns här: Identitetsstöld, privatliv och arkitekturen av utsatthet

Att förstå identitetsstölder i termer av arkitektur, visar att det är en del av ett större problem, som lagen hittills ignorerat.

Utöver arkitekturen för kontroll, ser vi utveckligen av ”arkitektur av sårbarhet”, som skapar en värld där människor är utsatta för betydande skador, och hjälplösa att göra något åt det!!

Nazi-regimens forskning på människor fortsätter än idag…bland annat för utvecklandet av Non-Lethal Weapons!…och en bred praxis av grymheter tolereras av Sveriges regering och de facto myndigheter även de rättsvårdande myndigheterna…

Nürnbergkoden 

Tredje Rikets forskningsprojekt i USA…pågår även i Sverige idag

Agreement between the US and the Swedish governments

US Electromagnetic Weapons and Human Rights

Zannings svenska blogg i ämnet : STATLIG TORTYR AVSLÖJAD!

I Sverige förs det många och hetsiga etikdebatter huruvida vi ska ha aktiv dödshjälp eller inte på människor som ändå ”inte har något liv”. Det skrivs spaltmil om detta heta och kontroversiella ämne. Det debatteras i radio och TV. Däremot skrivs, pratas eller visas i stort sett inte något alls när det gäller dessa garanterat livshotande och dödliga försök på helt friska människor i sin bästa ålder! Vad är då problemet? Jo att de dödliga försöken görs på friska människor som INTE givit sitt medtyckande, för vem vill frivilligt dö som försöksråtta?

Därför anser jag det väldigt viktigt att vi i Sverige ges korrekt information, särskilt när den svenska informationen är så bristfällig vad beträffar neurologisk kommunikation och den cybernetiska teknologin. Därför översatte jag en engelsk artikel från 1999, som fanns med i en Finsk medicinsk tidskrift och som skickades ut till alla medicinstuderande i Finland och till hela norra Finlands läkare med förhoppningen att fler människor blir mer medveten om denna olagliga forskning.

1948 gav Norbert Weiner ut en bok, Cybernetics, som definieras som en neurologisk kommunikation och kontrollteori som redan används inom slutna kretsar vid den tiden. Yoneji Masuda, ”Father of the Information Society,” förklarade sin oro redan 1980 att vår frihet är hotad i Orwellsk stil genom att den cybernetiska teknologin är helt okänd för de flesta. Denna teknik sammanlänkar människors hjärnor via implanterade microchips till satelliter som kontrolleras av markbaserade superdatorer.

Det första hjärnimplantat skedde kirurgiskt 1974 i staten Ohio, USA och även i Stockholm. Hjärnelektroder sattes in i skallarna av spädbarn 1946 utan föräldrarnas vetskap. På 1950- och 60-talet infördes elektriska implantat i hjärnan hos djur och människor, särskilt i USA, under forskning om beteendeförändringar och om hur kropp och hjärna fungerar. Mind-Control-metoder (MC) som användes i försök att ändra människors beteende och attityder.

Att påverka hjärnans funktioner blev ett viktigt mål för både militären och underrättelsetjänster.

För trettio år sedan kunde hjärnimplantat ses i röntgenstrålar och storleken på ett implantat var ca en centimeter. Senare krympte implantaten till storleken av ett riskorn. De var gjorda av kisel, ännu senare gjordes de av galliumarsenid. Idag är de tillräckligt små för att sättas in i nacke eller rygg och även intravenöst i olika delar av kroppen vid kirurgiska ingrepp, utan samtycke hos försökspersonen som var helt ovetande. Det är nu nästan omöjligt att identifiera eller ta bort dem.

Det är tekniskt möjligt att injiceras varje nyfött barn med ett mikrochip, som sedan skulle kunna fungera för att identifiera den personen i resten av sitt liv.

Sådana planer diskuterades i hemlighet i USA utan någon offentlig tillkännagivning om de berördas privatliv. I Sverige gav statsminister Olof Palme tillstånd 1973 till implantat på fångar och Datainspektionens f d generaldirektör Jan Freese avslöjade att sjukhemspatienter implanterades i mitten av 1980-talet. Tekniken avslöjas i  svenska statens rapport, Statens Officiella Utredninger (SOU)1972:47.

Implanterade människor kan följas överallt. Deras hjärnfunktioner kan fjärrövervakas av superdatorer och även ändras genom byte av frekvenser.

Försökspersoner i hemliga experiment har varit fångar, soldater, mentalpatienter, handikappade barn, döva och blinda, homosexuella, ensamstående kvinnor, äldre, skolbarn, och varje grupp av människor som betraktats såsom ”marginella” av elitistiska forskarkåren. De publicerade erfarenheterna av fångar i Utahs Statsfängelse, till exempel, är chockerande för samvetet.

Dagens mikrochips fungerar med hjälp av spårning via låga radiofrekvensvågor.  Med hjälp av satelliter, kan den implanterade personen spåras överallt på jordklotet. Sådan teknik testades på ett antal personer under Irakkriget, enligt dr Carl Sanders, som uppfann det biotiska intelligensbemannade gränssnittet (IMI), som injicerades i människor. (Tidigare under Vietnamkriget, injicerades soldater med Rambo chip, där syftet var att öka adrenalinflödet i blodomloppet). Den 20-miljard-bit/sekund-superdatorer som US National Security Agency (NSA) ägde, kunde nu ”se och höra” vad soldaterna erfor på slagfältet, med det fjärrkontrollerade övervakningssystemet (RMS).

När ett 5-mikromillimeterstort mikrochip (diametern för ett hårstrå är 50 mikromillimeter) placeras i den optiska nerven i ögat, drar det neuroimpulser från hjärnan och förkroppsligar upplevelser, dofter, sevärdheter och läser av den implanterade personen. Sedan överförs all information och lagras i en dator, som sedan kan återsända dessa neuroimpulser till den person vars hjärna är mikrochip-implanterad och sedan återuppleva händelsen. Att använda en RMS, gör att en landbaserad datoroperatör kan skicka elektromagnetiska meddelanden (kodad som signaler) till nervsystemet, som sedan påverkar målets prestanda. Med RMS, kan friska personer luras att se hallucinationer och höra röster i huvudet.


Varje tanke, reaktion, hörsel och okulärbesiktning orsakar en viss neurologisk potential, eller ”spikar” och mönster i hjärnan och dess elektromagnetiska fält, som kan nu avkodas till tankar, bilder och röster. Elektromagnetisk stimulering kan därför ändra en persons hjärnvågor och påverka muskelaktivitet, orsaka smärtsamma muskelkramper, vilket upplevs som ren tortyr.

Det elektroniska övervakningssystem som NSA har kan samtidigt följa och hantera miljontals människor. Var och en av oss har en unik bioelektrisk resonansfrekvens i hjärnan, precis som vi har unika fingeravtryck. Med den elektromagnetiska frekvensen (EMF) är hjärnstimulationen helt kodad, och då kan pulserande elektromagnetiska signaler skickas till hjärnan, vilket leder till att önskade röst- och visuala effekter upplevs av personer med implantatet. Detta är en form av elektronisk krigföring. Amerikanska astronauter var implanterade innan de sändes ut i rymden så att deras tankar kunde följas och alla deras känslor kunde registreras 24 timmar om dygnet.

Washington Post rapporterade i maj 1995 att Prince William av Storbritannien var implanterad vid 12 års ålder. Således kunde man, om han någonsin kidnappades, rikta radiovågor, med en specifik frekvens, mot hans mikrochip. Chippets signal går via en satellit till datorskärmen på polisens högkvarter, där prinsens rörelser kan följas. Han kan faktiskt återfinnas var som helst på jordklotet.

Massmedia har inte rapporterat att en inopererad persons privatliv försvinner för resten av sitt liv. Hon kan manipuleras på många sätt. Genom att använda olika frekvenser, kan den hemliga styrenheten av denna utrustning förändras, trots en människas känsloliv. Hon kan göras aggressiv eller slö. Sexualiteten kan påverkas artificiellt. Signaler och omedvetna tankar kan läsas, drömmar påverkas och även framkallas, allt utan vetskap eller samtycke av den implanterade personen.

En perfekt cyber-soldat kan alltså skapas.

Denna hemliga teknologi har använts av militära styrkor i vissa NATO-länder sedan 1980-talet utan att civila och akademiska populationer har hört någonting om det. Således finns väldigt lite information om sådana invasiva mind-kontrollsystem i professionella och akademiska tidskrifter.

NSAs signalspaningsgrupp kan fjärrövervaka information från människans hjärna genom avkodning av de framkallade potentialer (3,50 HZ, 5 milliwatts) som avges av hjärnan. Experiment på fångar både i Göteborg, Wien och Österrike har visat att de bevisligen har fått hjärnskador. Minskad blodcirkulation och syrebrist i  frontalloberna är resultatet, där hjärnimplantat funnits. En finsk experimentperson erfor att hjärnan förtvinar och återkommande attacker av medvetslöshet på grund av brist på syre uppstod.

Mind-control-tekniker kan användas för politiska syften. Målet för mind-control-forskare i dag är att förmå berörda personer eller grupper att agera mot sin egen övertygelse och sitt eget bästa. Zombifierade individer kan även programmeras att mörda och minns ingenting av brottet efteråt. Alarmerande exempel på detta kan hittas i USA.

Detta ”tysta krig” förs mot ovetande civila och soldater via militären och underrättelsetjänsten (SÄPO). Sedan 1980, har elektronisk stimulering av hjärnan (ESB) i hemlighet använts för att kontrollera människor utan deras vetskap eller samtycke. Alla internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter förbjuder icke samtyckande manipulering av människor – även i fängelser, för att inte tala om civilbefolkningen.

Enligt ett initiativ av den amerikanske senatorn John Glenn, inleddes diskussioner i januari 1997 om farorna med bestrålad civilbefolkning. Inriktning på människors hjärnfunktioner med elektromagnetiska fält och balkar (från helikoptrar och flygplan, satelliter, från parkerade lastbilar, närliggande hus, telefonstolpar, elektriska apparater, mobiltelefoner, TV, radio etc.) är del av de problem som strålningen medför och som måste åtgärdas i demokratiskt valda regeringsorgan.

Förutom elektronisk MC, har kemiska metoder också utvecklats. Sinnesförändrande droger och olika luktande gaser som påverkar hjärnans funktion negativt kan injiceras i luftkanaler eller vattenrör. Bakterier och virus har också testats på detta sätt i flera länder.

Dagens superteknik, som förenar våra hjärnfunktioner via mikrochips (eller även utan dem, enligt den senaste tekniken) till datorer via satelliter i USA eller Israel, utgör det allvarligaste hotet mot mänskligheten.

De senaste superdatorerna är kraftfulla nog att övervaka hela världens befolkning.

Vad händer när människor lockas av falska premisser att mikrochippa sina kroppar? Ett lockbete är ett mikrochip i form av ett sorts identitetskort. Bindande lagstiftning har i hemlighet föreslagits i USA i syfte att kriminalisera avlägsnande av ett ID-implantat.


Är vi redo för robotisering av mänskligheten och ett totalt avskaffande av privatlivet, däribland tankefrihet? Hur många av oss skulle vilja överlåta hela vårt liv, inklusive vår mest hemliga tankar, till Big Brother?

Ändå finns redan tekniken för att skapa en totalitär och ny världsordning.

Hemliga neurologiska kommunikationssystem finns för att motverka självständigt tänkande och bekämpa social och politisk verksamhet på uppdrag av egennyttiga privata och militära intressen.

När våra hjärnfunktioner redan är anslutna till superdatorer med hjälp av radioimplantat och mikrochips, kommer det att vara för sent att protestera. Detta hot kan besegras endast genom att utbilda allmänheten, med hjälp av tillgänglig litteratur om elementär bioforskning och information som utväxlas vid internationella kongresser.

En anledning till denna teknik, som har varit en statshemlighet, är den utbredda och prestigefyllda psykiatriska manualen Diagnostic Statistical Manual IV som producerats av den amerikanska American Psychiatric Association (APA) och som tryckts på 18 språk.

Psykiatriker som arbetade för amerikanska underrättelsetjänster deltog bevisligen vid skrivandet och översynen av utformningen av denna handbok.

Denna psykiatriska ”bibel” täcker den hemliga utvecklingen av MC-teknik genom att diagnostisera några av effekterna (t ex höra röster i huvudet) såsom varande symptom på paranoid schizofreni.

Offer för mind-control-experiment diagnoseras därför rutinmässigt och ytterst nonchalant som mentalt sjuka av läkare som enbart lärt sig att diagnostisera via denna DSM-symptom-lista redan på vårdlinjenivå. Läkarna har inte skolats att patienter kan tala sanning när de rapporterar att de är påverkade mot deras vilja eller används som försökskaniner för elektroniska, kemiska och bakteriologiska former av psykologisk krigföring.

Tiden är knapp för att ändra inriktningen på den militära medicin, och säkerställa framtiden för mänsklig frihet.

Denna artikel publicerades ursprungligen vid utgivningen av  den 36e upplagan av den finskspråkiga tidskriften SPEKULA (3e kvartalet 1999). SPEKULA (omsättning 6500) är en publicering av norra Finland läkarstuderande och läkare vid Uleåborgs universitet OLK (Oulun Lääketieteellinen Kilta). Den är utskickad till alla medicinstuderande i Finland och till hela norra Finlands läkare.

Källa: http://www.conspiracyarchive.com/NWO/mic…mind_control.htm

Detta är den mest skrämmande läsning jag läst på mycket länge. Särskilt som denna artikel skrevs 1999!

Alltså över 11 år sen och vi här i Sverige har inte fått se den eller hur kan den bara har legat så dold, bortglömd och gömd?

Sveriges regerings säkerhets-, underrättelsetjänstverksamhets- och militärpolitik utgör en omfattande samhällsfara och ÄR EN STORSKALIG SKANDAL!!

Get Informed, Get Involved:  Congress.org  Skriv till President Barack Obama och uttryck vad du anser om USA:s Internationella kontraktspridning för så kallad Nationell Säkerhet i samband med 911 attacken. 

Här finns den förnyade teknologiska överenskommelsen för forskning och utveckling av Non-Lethal Weapon Technology; Agreement between the US and the Swedish governments för fortsatt ödeläggelse och destruktion av oskyldiga civilpersoners liv, in the name of National Security.

Intellectual Property-kontraktet initierades i Stockholm 14 juli 1967 och inkluderar med stor säkerhet också Sveriges regerings fortfarande ouppklarade IB-affär (elektronisk insamling av personuppgifter, lagrade i superdatorer…GPS-inställda satelliter…mm)

USA har en lång historia av brott mot de lagstiftade mänskliga rättigheterna också i samband med ”avvärja”  kommunism (COINTELPRO/motsvarar Sveriges IB-affär) och forskning och utveckling av Non-Lethal Weapons.                                                                                                                                                                               

Dessa energivapen penetrerar hustak och väggar, därmed tvingas det utvalda offret att utstå sofistikerade inbrott i sin bostad med avancerade attacker på de vitala psyko-fysiska-funktionerna som resultat. Attackerna är omöjliga att skydda sig mot!!                 

En studie i US Electromagnetic Weapons and Human Rights pdf.  från Sonoma State University i USA.

htm-versionen dokumenteras av MindJustice: US Electromagnetic Weapons and Human Rights

DEFINITION AV TERRORISM:  ATT AVSIKTLIGT SKADA.

Soleilmavis har arbetat för FOI ( the Swedish Defense Research Agency, [www.foi.se] Institutionen för försvar och säkerhet, system och teknik.
Hon arbetade med komplicerade tekniska system för dagens krav på både den militära och civila sfären.
När hon var informerad om syntetisk telepati och Stockholm Brain Institute, beslutade hon av etiska skäl att lämna alla statliga projekt och i stället dela denna information för att stoppa offren från lidande.  Se hennes webbsida: Synthetic Telepathy 

Mikrovåg bildteknik.
Sverige använder sin ledande teknik på grund av satellit ”dator-mikrovågs-sensor-kamera”
(kameran är mer känd för visning över klimatförändringarna).
”Dator-mikrovågs-sensor-kameran” kan mer än titta på ”mobila objekt” och är utrustad med avancerade biometriska kropps och ansikts identifikations software (dataprogram) och en GPS-funktion för att hitta objektet.
För inomhusmiljöer använder kameran ett ”inomhus radarsystem” [www2.foi.se/rapp/foir1668.pdf]
[www.sige.ita.br/VIII_SIGE/GE/GE012.pdf]

Önskar Alla i bloggosfären ett riktigt GOTT NYTT ÅR 2010! –Samtidigt vill jag passa på att rikta Allas uppmärksamhet mot följade: Vi bevittnar alla skapandet av det ”Globala Elektroniska Koncentrationslägret” och kriser, konflikter och krig används för att motivera implementeringen!

”Människan tenderar att darra inför en tänkt fara, men är för lat för att se den riktiga faran”. – Douglas Reed.

Läs gärna Olga Chetverikovas artikel om den nya världsordningen (NWO).

Med stormsteg mot ett psykociviliserat samhälle! Nya teknologier implementeras för övervakning och social kontroll: Trådlösa teknologier riktas mot individens kropp för att uppnå specifika mål i hjärnans neuronfunktioner…

Av Dr. Kingsley Dennis

Teknik som trådlöst kan överföra information till och från kroppen är ett forskningsområde som har lockat olika intressenter efter andra världskriget. Sådan energi-information distribution och inriktning inom det elektromagnetiska spektrumet kan omväxlande användas för medicinska, industriella, militära och telekommunikation syften. Jag kommer nu att undersöka en del av den militär-industriell forskningen och användningen av trådlös teknik. Fortsättningen finns att läsa här: Global Research

Väderkrigsföring, USA:s militär använder vädermodifiering som ett vapen

Det ska vara svårt för statsledningsgrupper att transformera fakta om vädermodifieringar till Informations Operationer (propaganda) för att lyda under klimatförändringar!

Väderkrigsföring – Weather Warfare – the Invisible US Military Offensives in Weather Weaponry

Länkar till man-made jordbävningar, översvämningar och torka…

Intressant länk: Chemtrails – HAARP – Massmind-Control/Tanke-kontroll